FIXED DEPOSIT SCHEME: WELCOME ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
सावधि जमा योजना (FD)
समय ब्याज जमा भुगतान
3 माह 6% 10000 10147
6 माह 9% 10000 10440
9 माह 10% 10000 10741
12 माह 12.5% 10000 11250
24 माह 13% 10000 12769
36 माह 14% 10000 14815